Regulamin usług

Regulamin - uwaga!!! złożenie zamówienia jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości regulaminu.

 

 

Postanowienia ogólne

 

Dokument ten stanowi formę umowy pomiędzy MM Reklama a Klientem korzystającym z serwisu internetowego www.mmreklama.pl zwanego dalej M&M Reklama. Zamówienia w M&M Reklama mogą składać Klienci, którzy:

  • Poosiadają… dostąp do Internetu.
  • Zapoznali się™ z treścią… niniejszego regulaminu i go akceptują.

M&M Reklama zobowiązuje się nie udostępniać‡ danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są… wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych.

 

 

Realizacja zamówień„

 

Terminy realizacji zamówień„ opisane na stronie MM Reklama.pl podawane są… w dniach roboczych. Przez dzień„ roboczy rozumie się każdy dzień„ za wyją…tkiem sobót, niedziel, świą…t oraz innych dni wolnych od pracy.

 

Termin realizacji zlecenia liczy się™ od daty wpłynięcia należności na konto M&M REKLAMA. Termin realizacji wydłuża się™ o okres wynikający ze zmiany ustaleń„ lub wystąpienia przeszkód natury wyższej, niezależnych od Wykonawcy. W takim jednak przypadku Klient jest o tym fakcie informowany najpóźniej w dniu maksymalnego terminu realizacji.
Zleceniobiorca wymaga dostarczenia pliku komputerowego przygotowanego do druku wg specyfikacji zamieszczonej na stronie. Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich. Zleceniodawca oświadcza, ze przesłane prace są… wolne od wirusów i nie spowodują… awarii oprogramowania ani urządzeń„ komputerowych. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie plików do druku. Prace drukowane są… w postaci, w jakiej zostały dostarczone do druku. Zleceniobiorca nie ma obowiązku wprowadzania poprawek i modyfikacji w plikach przesłanych przez klienta. 

 

Nośniki elektroniczne na których dostarczane są… prace nie są… odsyłane do klienta. Własność‡ intelektualna Klienta zawarta w jego plikach przesłanych Internetem do MM Reklama jest chroniona przed dostępem osób trzecich.

 

Wysyłka realizowana jest przez pocztą™ lub firmą™ spedycyjną… (przez firmę™ spedycyjna to zazwyczaj 1 dzień). M&M REKLAMA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy firmy spedycyjnej. Koszt przesyłek materiałów do druku oraz wykonanych zleceń„ ponosi Zleceniodawca. Firma MM Reklama nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie transportu, nie ponosimy również odpowiedzialności za nieterminowość‡ dostawców. Na życzenie i koszt Klienta przesyłka może zostać‡ ubezpieczona. Materiały dostarczone na nasz koszt będą… refakturowane. Prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki w obecności doręczyciela, a w razie problemów o sporządzenie protokołu szkodowego z podpisem przewoźnika.

 

 

Ceny i Pł‚atnoś›ci

 

Ceny opublikowane w cenniku na stronie mmreklama.pl są cenami netto do których doliczany jest podatek VAT w wysokoś›ci 23%. W chwili złożenia przez Klienta zlecenia w systemie mmreklama.pl powstaje automatycznie zobowią…zanie finansowe z tytuł‚u jego zrealizowania przez M&M Reklama, które zostanie zapłacone przedpł‚atą… lub kurierowi przy odbiorze towaru. 

 

 

Reklamacje

 

Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są… w postaci w jakiej zostały dostarczone przez klienta. M&M Reklama nie ma obowiązku sprawdzania, wprowadzania poprawek i modyfikacji.
Klient oświadcza, ze zdaje sobie sprawę™ z ograniczeń„ jakie narzuca druk i akceptuje ich konsekwencje, w tym niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą… wystąpić‡ w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tej samej pracy na różnych maszynach. Różnice takie nie podlegają… reklamacji.

 

Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem musza zostać‡ zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić‡ wyłącznie po zwróceniu Zleceniobiorcy całego zamówionego nakładu. Jeśli powodem reklamacji są… różnice w kolorze w stosunku do oczekiwań - warunkiem dochodzenia reklamacji jest dostarczenie przed drukiem odbitki próbnej (Proof, Cromalin itp.).

 

Reklamacje dotyczące jakości druku, w przypadku jeżeli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą… rozpatrywane negatywnie. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez MM Reklama reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona, a pracownik M&M Reklama poinformuje klienta o sposobie jej rozwiązania.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty poprawek oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.

 

Reklamacje dotyczące uszkodzeń„ przesyłek w transporcie musza być‡ zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić‡ protokół‚ reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić‡ o tym pisemnie M&M Reklama. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą… uwzględniane.

* Klient akceptują…c Regulamin wyraża zgodę™ na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myś›l Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usł‚ug drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204)